Matematik Hesap Makineleri

60 Hesap Makinesi

Matematik Hesap Makineleri

Matematik yeteneklerinizi, geni? matematik hesaplay?c?lar?m?z koleksiyonu ile geli?tirin. Bu kategori, temel aritmetik ara?lar? ve kesir d?nü?ümlerinden, karesel denklem ??zücü ve bilimsel notasyon d?nü?türücü gibi daha karma??k hesaplay?c?lara kadar her ?eyi sunar. ??renciler, e?itmenler ve profesyoneller i?in ideal olan bu hesaplay?c?lar, geni? yelpazede matematiksel i?lemler i?in hassas ??zümler sunar, hesaplamalar? basitle?tirir ve matematiksel kavramlar?n anla??l?rl???n? derinle?tirir.

Temel Hesap Makinesi

Temel Hesap Makinesi

Bu ?evrimi?i hesap makinesi toplama, ??karma, b?lme ve ?arpma gibi temel matematiksel i?lemleri ger?ekle?tirir. Hesap makinesini yüzdeleri ve vergileri bulmak i?in kullanabilirsiniz.

Kesir Hesaplay?c?

Kesir Hesaplay?c?

Bu ücretsiz ?evrimi?i kesir hesaplay?c?s?n? inceleyin. Kesirlerin toplama, ??karma, ?arpma ve b?lme gibi matematiksel problemlerini ??zebilir.

Yüzde Hesaplay?c?

Yüzde Hesaplay?c?

Bu yüzde hesaplay?c?, bir say?n?n yüzdesini, yüzde de?i?imini ve yüzdesi verilen bir say?n?n miktar?n? hesaplar.

Rastgele Say? ?reteci

Rastgele Say? ?reteci

Rastgele say? ürete?lerinin kullan?m alanlar?, bir ?dül kazanan?n? belirlemek i?in bir say? se?mekten daha ?e?itlidir. Hangi durumlar i?in ideal olduklar?n? ve problemleri nas?l ??zdüklerini ??renin.

Metrekare Hesaplay?c?

Metrekare Hesaplay?c?

Metrekare hesaplay?c?, ?e?itli ?ekillerin yüzey alan?n? (metrekare) bulur ve ilgili in?aat maliyetlerini hesaplar. Oda alan? hesaplay?c? olarak da kullan?labilir.

Yüzde Hesaplama Arac? ?evrimi?i

Yüzde Hesaplama Arac? ?evrimi?i

?evrimi?i olarak bir say?n?n yüzdesini hesaplamak i?in yüzde hesaplama arac?. Hesap makinesi, yüzdeleri bulabilir ve indirimleri, vergileri ve bah?i?leri hesaplayabilir.

?kinci Dereceden Formül Hesaplay?c?

?kinci Dereceden Formül Hesaplay?c?

?kinci dereceden denklem hesaplay?c?, ikinci dereceden formülü kullanarak ikinci dereceden denklemleri ??zer. ?kinci dereceden denklemler, reel k?kler ve karma??k k?kler i?in ??zülür.

Say? ?retici

Say? ?retici

Rastgele say? üretici, kullan?c? taraf?ndan belirtilen se?eneklere g?re bir dizi rastgele say? sa?lar. Bu se?enekler aral?k, tekrar ve s?ralama gibi ?zellikleri i?erebilir.

Yuvarlama Hesaplay?c?

Yuvarlama Hesaplay?c?

Bu yuvarlama hesaplay?c?, say?lar? en yak?n tam say?ya, ?nemli basama?a veya ondal?k basama?a yuvarlar. Ondal?k say?lar? en yak?n ondal?klara, yüzdeliklere veya binliklere yuvarlayabilirsiniz.

Bilimsel Hesap Makinesi

Bilimsel Hesap Makinesi

Bu bilimsel hesap makinesi, bir?ok yerle?ik i?levi destekleyerek karma??k matematiksel ifadeleri ??zen ücretsiz bir ara?t?r.

Karma??k Say? Hesap Makinesi

Karma??k Say? Hesap Makinesi

Karma??k say? hesap makinesi, karma??k say?lar? toplama, ??karma, ?arpma ve b?lmeye yard?mc? olmak üzere tasarlanm??t?r. Karma Kesirler Hesap Makinesi, karma??k say?lar üzerinde matematiksel i?lemler yapmak i?in olu?turulmu?tur.

Ondal?k Say?dan Kesire D?nü?türücü

Ondal?k Say?dan Kesire D?nü?türücü

Ondal?k Say?dan Kesire D?nü?türücü, ondal?k say?lar? kesirlere veya karma say?lara d?nü?türür. Kesir d?nü?türücü, sonlanan ve tekrar eden ondal?klar i?in ?al???r.

Kesirleri Sadele?tirme Hesap Makinesi

Kesirleri Sadele?tirme Hesap Makinesi

Kesirleri sadele?tirme hesap makinesi, kesirleri azaltmak i?in kullan?l?r. Uygun ve düzgün olmayan kesirleri sadele?tirin ve düzgün olmayan kesirleri karma say?lara d?nü?türün.

E?im Hesap Makinesi

E?im Hesap Makinesi

E?im hesap makinesi, e?im formülünü kullanarak bir ?izginin e?imini bulur. Ayr?ca, e?im ve bir nokta bilindi?inde nokta koordinatlar?n?, e?im a??s?n? ve uzunlu?unu da bulabilir.

EKOK Hesap Makinesi

EKOK Hesap Makinesi

?ki veya daha fazla say?n?n EKOK'unu bulmak i?in EKOK hesap makinesi. Asal ?arpanlara ay?rma, ortak katlar, kek/merdiven, EBOB, b?lme ve Venn diyagram? ile ??zümleri g?sterir.

Oran Hesap Makinesi

Oran Hesap Makinesi

Oran hesap makinesi, oranlar? en dü?ük terimlerine indirgeyerek sadele?tirir. Orant?lardaki eksik de?erleri bulur ve verilen iki oran? kar??la?t?rarak e?it olup olmad?klar?n? belirler.

Yüzde Art?? Hesap Makinesi

Yüzde Art?? Hesap Makinesi

Bir say?dan di?erine art???, büyüme oran?n? ve fiyat art???n? yüzde olarak hesaplamak i?in kullan?lan yüzde art?? hesap makinesi.

Uzun B?lme Hesap Makinesi

Uzun B?lme Hesap Makinesi

Uzun b?lme hesap makinesi, kalanl? uzun b?lme i?lemleri ger?ekle?tirir. ??zümü ad?mlarla g?sterir ve cevab? b?lüm ve kalan olarak, ayr?ca karma say? olarak verir.

??gen Hesap Makinesi

??gen Hesap Makinesi

??gen hesap makinesi, tüm ü?gen ?l?ülerini – kenar uzunluklar?, ü?gen a??lar?, alan, ?evre, yar??evre, yükseklikler, medyanlar, i? te?et ?ember yar??ap? ve ?evre te?et ?ember yar??ap?n? bulur.

Yüzde De?i?im Hesap Makinesi

Yüzde De?i?im Hesap Makinesi

Yüzde de?i?im hesap makinesi, yüzde art?? veya azal??? bulmak, de?i?im oran?n? hesaplamak ve belirli bir zaman diliminde fiyat de?i?imini hesaplamak i?in kullan?l?r.

Hacim Hesap Makinesi

Hacim Hesap Makinesi

?evrimi?i hacim hesap makinesi, 11 farkl? geometrik ?ekil i?in hesaplamalar yapar. Ara?, farkl? ?l?ü birimlerini destekler ve ??züm ad?mlar?n? g?sterir.

Bilimsel G?sterim D?nü?türücü

Bilimsel G?sterim D?nü?türücü

Bilimsel g?sterim hesaplay?c?s?, say?lar? bilimsel g?sterim, standart form, mühendislik g?sterimi, bilimsel e-g?sterimi ve kelime formuna d?nü?türür ve büyüklük s?ras?n? bulur.

H?z Hesaplay?c?

H?z Hesaplay?c?

H?z hesaplay?c?, d=st, s=d/t, t=d/s formüllerini kullanarak h?z, mesafe, süre bulmaya yard?mc? olur. Kullan?m? kolay ve sezgisel bir h?z hesaplay?c?d?r.

GCF Hesaplay?c?

GCF Hesaplay?c?

En büyük ortak ?arpan hesaplay?c?, bir say? kümesinin GCF'sini ve bu say?lar?n tüm ?arpanlar?n? bulur. GCF bulmak i?in ad?mlarla ??zümler de g?sterilir.

Kesir'den Ondal?k'a Hesaplay?c?

Kesir'den Ondal?k'a Hesaplay?c?

Kesir'den ondal?k'a hesaplay?c?, kullan?c?n?n kesirleri ondal?k say?lara d?nü?türmesine ve yuvarlama se?eneklerini belirtmesine olanak tan?r.

?kili Hesaplay?c?

?kili Hesaplay?c?

?kili say?dan ondal?k say?ya d?nü?üm, ondal?k say?dan ikili say?ya d?nü?üm, ikili i?lemler – toplama, ??karma, ?arpma, b?lme i?in ikili hesaplay?c?.

Alan Hesaplay?c?

Alan Hesaplay?c?

Dikd?rtgen, ü?gen, daire, daire dilimi, elips, yamuk ve paralelkenar gibi ?ekillerin yüzey alanlar?n? bulmak i?in alan hesaplay?c?.

?arpan Hesaplay?c?

?arpan Hesaplay?c?

?arpan hesaplay?c?, pozitif ve negatif say?lar?n tüm ?arpanlar?n? ve ?arpan ?iftlerini bulur. ?arpan hesaplay?c?, s?f?r olmayan tamsay?lar?n b?lenlerini bulur.

Anlaml? Rakamlar Hesaplay?c?

Anlaml? Rakamlar Hesaplay?c?

Anlaml? rakamlar ?e?itli durumlarda ?nemlidir. Burada, anlaml? rakamlar?n kurallar?n? belirleyece?iz ve bunlar? ger?ek dünyada nas?l uygulayabilece?imizi ??renece?iz.

Yüzde Fark Hesaplay?c?

Yüzde Fark Hesaplay?c?

?ki say? aras?ndaki yüzde fark? bulmak i?in yüzde fark hesaplay?c?. Hesaplay?c?, iki pozitif de?eri kar??la?t?rmak i?in kullan?l?r.

Dik ??gen Hesaplay?c?

Dik ??gen Hesaplay?c?

Dik ü?gen hesaplay?c?, eksik ü?gen ?l?ülerini bulur. Kenar uzunluklar?, a??lar, ?evre, alan, hipotenüse dik yükseklik, i? te?et ?ember yar??ap? ve ?evre te?et ?ember yar??ap?n? hesaplar.

Karma??k Kesir Hesaplay?c?

Karma??k Kesir Hesaplay?c?

Tam say? ve düzgün kesirden olu?an karma??k say?lar? düzgün olmayan kesirlere d?nü?türmek i?in karma??k kesir hesaplay?c?.

Kesir Yüzde Hesaplama Makinesi

Kesir Yüzde Hesaplama Makinesi

Kesir yüzde hesaplama makinesi, düzgün ve düzgün olmayan kesirleri yüzdeler olarak d?nü?türür. Hesap makinesi, kesir-ondal?k-yüzde algoritmas?n? kullan?r.

En Kü?ük Ortak Payda Hesaplay?c?s?

En Kü?ük Ortak Payda Hesaplay?c?s?

En kü?ük ortak payda hesaplay?c?s?, ya da LCD hesaplay?c?s?, tamsay?lar, kar???k say?lar ve kesirlerin en dü?ük ortak paydas?n? belirler.

Modülü Hesaplama Makinesi

Modülü Hesaplama Makinesi

Modülü hesaplama makinesi, iki rasyonel/irrasyonel pozitif/negatif say?n?n b?lünmesinden kalan? bulur. Ayr?ca, modülü nas?l manuel olarak bulaca??n?z? da ??renebilirsiniz.

Yo?unluk Hesaplay?c?

Yo?unluk Hesaplay?c?

Bu hacim hesaplay?c?, farkl? maddelerin ve nesnelerin yo?unluklar?n? bulmak i?in bir yo?unluk formülü olan ρ = m/V kullan?r. Bir maddenin yo?unlu?u, kütlesi veya hacmi i?in verilen iki de?erden ü?üncüsünü hesaplar.

E?de?er Kesirler Hesaplama Makinesi

E?de?er Kesirler Hesaplama Makinesi

Pozitif ve negatif kar???k say?lar, tam say?lar, düzgün ve düzgün olmayan kesirlerin e?de?er kesirlerini bulmak i?in e?de?er kesirler hesaplama makinesi.

Bilimsel Notasyon Hesaplama Makinesi

Bilimsel Notasyon Hesaplama Makinesi

Bilimsel notasyon hesaplama makinesi, say?lar? bilimsel notasyona, e-notasyona, mühendislik notasyonuna d?nü?türür ve bunlar? toplar, ??kar?r, ?arpar veya b?ler.

Kesir Toplama Hesaplama Makinesi

Kesir Toplama Hesaplama Makinesi

Düzgün ve düzgün olmayan kesirleri toplamak ve ??karmak i?in kesir toplama hesaplama makinesi. Hesap makinesi, verilen dokuz kadar kesirle i?lemler yapar.

Ondal?k Say?dan Yüzdeye D?nü?üm Hesaplama Makinesi

Ondal?k Say?dan Yüzdeye D?nü?üm Hesaplama Makinesi

Ondal?k say?dan yüzdeye d?nü?üm hesaplama makinesi, ondal?k say?lar? yüzdelerine d?nü?türür ve tam say?lar? yüzdelerine ?evirir, bunu %100 ile ?arparak veya ondal?k noktas?n? kayd?rarak yapar.

Hex Hesaplama Makinesi

Hex Hesaplama Makinesi

?evrimi?i hex hesaplama makinesi, hex matematik i?lemleri ve d?nü?ümleri ger?ekle?tirir. Hex toplama, hex ??karma, hex ?arpma, hex b?lme h?zl? ve kolay hale geldi.

Tank Hacmi Hesaplay?c?

Tank Hacmi Hesaplay?c?

Tank hacmi hesaplay?c?, ?e?itli tank ?ekillerinin toplam hacmini galon, litre ve metreküp cinsinden bulur. K?smen doldurulmu? tanklar?n s?v? hacmini hesaplar.

Standart Form Hesaplama Makinesi

Standart Form Hesaplama Makinesi

Standart form hesaplama makinesi, herhangi bir say?y? standart forma veya bilimsel g?sterime d?nü?türür. Say? g?sterimi, e-g?sterimi ve bilimsel g?sterimi kabul eder.

Matematik Denklem ??zücü

Matematik Denklem ??zücü

PEMDAS hesap makinesi, i?lem s?ras?na g?re matematiksel ifadeleri ??zer - parantezler, üsler, ?arpma, b?lme, toplama ve ??karma.

Kinetik Enerji Hesaplay?c?

Kinetik Enerji Hesaplay?c?

Kinetik enerji hesaplay?c?s?, kinetik enerji formülü KE = 1/2 mv? ile kinetik enerji, kütle veya h?z? kolayca bulur. Kullan?m? kolay KE hesaplay?c?s?.

Küp K?k Hesaplay?c?

Küp K?k Hesaplay?c?

Küp k?k hesaplay?c?, pozitif ve negatif say?lar?n ana (ger?ek) küp k?künü ve verilen say?n?n sanal küp k?klerini bulur.

Aritmetik ve Geometrik Dizi Hesaplay?c?

Aritmetik ve Geometrik Dizi Hesaplay?c?

Aritmetik, geometrik ve Fibonacci dizilerinin n'inci terimini bulmak i?in say? dizisi hesaplay?c?. Hesaplay?c?, ayr?ca bir dizinin terimlerinin toplam?n? da bulur.

Karek?k Hesaplay?c?

Karek?k Hesaplay?c?

Karek?k hesaplay?c?, pozitif ve negatif say?lar?n karek?klerini bulur, as?l k?kü belirler ve say?n?n tam kare olup olmad???n? tespit eder.

Mesafe Formülü Hesaplama Makinesi

Mesafe Formülü Hesaplama Makinesi

Mesafe formülü hesaplama makinesi, iki nokta aras?ndaki mesafeyi, bu noktalar?n koordinatlar?na dayanarak bulur. Hesaplama makinesi, ?klid mesafe formülünü kullan?r.

Asal ?arpanlar Hesaplay?c?

Asal ?arpanlar Hesaplay?c?

Asal ?arpanlar hesaplay?c?, bir say?n?n asal ?arpanlar?n? bulur. Hesaplay?c?, asal ?arpanlar a?ac?n? ve say?n?n tüm ?arpanlar?n? g?sterir.

Tam Say? Hesaplama Makinesi

Tam Say? Hesaplama Makinesi

Toplama ve ??karma i?lemleri yapabilen tam say? hesaplama makinesi, pozitif ve negatif tam say?lar? ve ondal?klar? toplay?p ??kar?rken ??züm algoritmas?n? g?sterir.

?nemli Basamaklar Hesaplay?c?

?nemli Basamaklar Hesaplay?c?

?nemli basamaklar yuvarlay?c?, say?lar? istenen miktarda ?nemli basama?a yuvarlar. Standart say? format?, e-notasyonu ve bilimsel notasyon ile ?al???r.

Vekt?r H?z? Hesaplay?c?

Vekt?r H?z? Hesaplay?c?

?cretsiz ?evrimi?i h?z hesaplay?c?, h?z formülünü kullanarak v, u, a veya t i?in ??züm sunar. Denklem v = u + at kullan?larak nihai h?z? (v) hesaplay?n.

Kuvvet Hesaplay?c?

Kuvvet Hesaplay?c?

Kuvvet denklemindeki (F = ma) bilinmeyen de?i?keni belirlemeye yard?mc? olan kullan?m? kolay kuvvet hesaplay?c?. Kuvvet = kütle × ivme.

Mesafe Hesaplay?c?

Mesafe Hesaplay?c?

Bu hesaplay?c?lar, bir 2D düzlemde, 3D uzayda ve ayr?ca Lambert formülleri ile Dünya yüzeyi boyunca iki nokta aras?ndaki mesafeyi bulur.

Yüzdeyi Kesire ?evirme Hesaplay?c?

Yüzdeyi Kesire ?evirme Hesaplay?c?

Yüzdeyi kesire ?evirme hesaplay?c?, verilen yüzdeleri kesirlere d?nü?türür. E?er yüzde de?eri 100'ü a?arsa, hesaplay?c? yüzdeyi kar???k say?ya d?nü?türme i?lemi ger?ekle?tirir.

Pisagor Teoremi Hesaplay?c?

Pisagor Teoremi Hesaplay?c?

Pisagor teoremi hesaplay?c?, dik ü?genin bilinmeyen kenar uzunlu?unu bulur. Ayr?ca a??lar?, alan?, ?evreyi ve hipotenüse olan yüksekli?i hesaplar.

Yüzde Azalma Hesaplay?c?

Yüzde Azalma Hesaplay?c?

Yüzde azalma hesaplay?c?, ba?lang?? de?erinden son de?ere kadar olan yüzde azalmay? bulur ve de?i?imin bir art?? m? yoksa azalma m? oldu?unu belirler.

Oran Hesaplay?c?

Oran Hesaplay?c?

Oran hesaplay?c?, verilen orana dayanarak eksik bir oran say?s?n? bulur. Hesaplay?c? ayr?ca oranlar? büyütebilir veya kü?ültebilir.

?kinci Dereceden Denklem Hesaplay?c?

?kinci Dereceden Denklem Hesaplay?c?

?kinci Dereceden Denklem Hesaplay?c?, a, b ve c de?erlerinin girilmesiyle ikinci dereceden denklemlere ayr?nt?l? ??züm sa?layan ücretsiz bir ara?t?r.

xxfseo.com